Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο   10:30 - 16:00

       Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή    10:30 -  20:30

      

    

       Monday, Wednesday, Saturday  10:30 - 16:00

       Tuesday, Thursday, Friday        10:30 - 20:30